Experten van de Werkgroep Grauwe Gors staan steeds paraat voor advies. Zo werken we sinds de start van de Vlaamse beheerovereenkomsten voor akkervogels nauw samen met de Vlaamse Landmaatschappij waarbij inzichten uit veldwerk gedeeld worden in het belang van effectiever en doortastend akkervogelbeleid. Omdat het landbouw- en plattelandsbeleid een dermate impact heeft op de kansen die akkervogels kunnen krijgen, volgt de Werkgroep het beleidskader van nabij op. Als onafhankelijke belangenorganisatie geven we daarbij onze kritische maar steeds onderbouwde mening.  Het weerhoudt ons niet om in diverse stuurgroepen en overlegorganen constructief mee te denken en concrete oplossingsrichtingen aan te reiken. 
.