Natuurinclusief boeren

Soorten als veldleeuwerik, grauwe gors en grauwe kiekendief zijn in onze contreien echte cultuurvolgers geworden. Omdat hun oorspronkelijke (semi-) natuurlijke habitats te veel degradeerden, trokken[...]

Bewustwording

Wie een mooie toekomst wil voor akkervogels mag niet op zijn eiland blijven zitten. Werkgroep Grauwe Gors zet daarom van bij haar start in op[...]

Zenderwerk

Soorten als veldleeuwerik, grauwe gors en grauwe kiekendief zijn in onze contreien echte cultuurvolgers geworden. Omdat hun oorspronkelijke (semi-) natuurlijke habitats te veel degradeerden, trokken[...]

Open lucht labo

Een effectieve akkervogelwerking heeft baat bij een degelijk onderzoeksbeleid om tot onderbouwde inzichten te komen. Omdat daartoe vaak budget of tijd ontbreekt, heeft Werkgroep Grauwe[...]

Beleidsadvies

Experten van de Werkgroep Grauwe Gors staan steeds paraat voor advies. Zo werken we sinds de start van de Vlaamse beheerovereenkomsten voor akkervogels nauw samen[...]

Meten is weten

Om de vinger aan de pols te kunnen houden van akkervogels is het belangrijk om over monitoringsdata te beschikken gedurende langlopende tijdreeksen. Op die manier[...]

SBP Grauwe Kiekendief

De Werkgroep Grauwe Gors is partner in het project Plan Kiekendief die de uitvoering van het Soortbeschermingsplan Grauwe kiekendief in de Vlaamse Leemstreek uitvoert. Zij[...]

Bescherming akkervogels

De akkervogels van open landschappen zijn grondbroeders en daardoor extra kwetsbaar voor verstoring en mislukking door landbouwactiviteiten of predatie. De schaarse broedgevallen van kiekendieven of[...]

Kiek ‘n Gors

Tijdens het broedseizoen komen we vaak ogen en oren tekort in het veld. Dat geldt zeker om broedgevallen van kwetsbare akkervogels als kiekendieven en grauwe[...]